136
VIEWS
0
COMMENTS
 
SHARES
About this iReport
 • Not verified by CNN

 • Click to view artin's profile
  Posted October 14, 2009 by
  artin
  Assignment
  Assignment
  This iReport is part of an assignment:
  Unrest in Iran

  More from artin

  .سعید مرتضوی - دادستان سابق تهران - به دنبال پناهندگی از کشورهای خارجی است. (نوری زاده)

   

  علیرضا نوری زاده رییس مرکز پژوهش های ایرانیان و اعراب در لندن و روزنامه نگار ایرانی، در برنامه روزانه خود تحت عنوان <<خانه پدری>> که از شبکه های ماهواره ای <<کانال یک>> و <<روژه لت>> پخش میشود، روز دوشنبه ۲۱ مهرماه از تلاش سعید مرتضوی داستان اسبق تهران جهت پناهنده شدن به یک کشور خارجی پرده برمیدارد. نوری زاده در این برنامه عنوان میکند: یکی از نزدیکان قاضی مرتضوی اخیرا طی تماسی با نوری زاده وی را از قصد مرتضوی برای خروج از ایران و دریافت پناهندگی در مقابل افشای اسناد جنایت های صورت گرفته توسط او به دستور رهبران نظام آگاه کرده است و از نوری زاده درخواست کمک برای خروج مرتضوی را مینماید که ظاهرا مورد موافقت نوری زاده قرار نگرفته است . فرد مزبور همچنین عنوان داشته است که مرتضوی با در اختیار نگاه داشتن این اسناد راه را بر حذف خود از سوی حکومت بسته است تا به سرنوشت سعید امامی دچار نشود .و همچنین نوری زاده توضیح میدهد که چگونه فرد مذکور را مورد امتحان قرار داده است تا اطمینان حاصل کند وی براستی از سوی مرتضوی تماس گرفته است

  Add your Story Add your Story